Skip to main content

Geachte leden van het college,

Op 25 mei hebben Gedeputeerde Staten vragen van de Partij voor de dieren beantwoord over o.a. de lozing van koelwater van de datacenters. Daaruit blijkt dat er sprake is van de lozing van ingedikt zouthoudend koelwater op de sloot waarna het afgevoerd wordt via de Medemblikkervaart en door  gemaal Leemans geloosd wordt op de Waddenzee.

In het gebiedsplan Wieringermeer wordt uitgesproken dat grondgebonden landbouw  in dit gebied de belangrijkste functie heeft waarbij is afgesproken om het huidige systeem niet verder belasten met zout water. Dit betekent zo min mogelijk belasten van zoetwaterbronnen met zoutwaterlozing.
Op pagina 12 lezen we:
….geen verslechtering van de zoetwater beschikbaarheid accepteren bij het inpassen van nieuwe ontwikkelingen…..

  1. Hoe is dit te rijmen met het lozen van zout water op oppervlakte water?
  2. Is hierover overleg geweest met de landbouworganisaties?
  3. Zo ja, wat is daarvan de uitkomst?
  4. Zo nee, waarom niet?
  5. Is er onderzoek gedaan naar de effecten van dit zoute water op flora en fauna?
  6. Zo ja, wat is daarvan de conclusie en waarom is dit aan de raad verstrekt?
  7. Zo nee, waarom niet?
  8. Welke zouten zitten er in het koelwater (graag de chemische naam) en hoe hoog zijn de concentraties?

In een eerder gesprek van ons met het Hoogheemraadschap kregen wij te horen dat het afvalwater van Google op het oppervlaktewater geloosd wordt en dat Microsoft het per tankwagen afvoert naar de zuiveringsinstallatie. Uit de beantwoording van de vragen door GS is dat niet op te maken.

  1. Kunt u ons duidelijkheid verschaffen of loost Microsoft ook op het oppervlaktewater?

Tot slot.

Wij willen deze vragen en de eerder gestelde vragen over de veiligheid (PV2127) voor 17 juni beantwoord hebben ter voorbereiding op de beeldvormende vergadering die op deze datum geagendeerd is.

 

Nee, echt waar die restwarmte van die datacenters kun je best gebruiken hoor. Dat heb ik in 2012 al eens gezegd en dat vind ik nu nog. O ja, dat zout in het oppervlakte water kan ook helemaal geen kwaad.

Ook al heb ik daar iedereen mee voor de gek gehouden en bewust voorgelogen. Aldus Theo (Bill) Meskers.

De leugen regeert
Meskers instrueerde zijn ambtenaren om weg te kijken van de onbruikbaarheid van de restwarmte, die een veel te lage temperatuur heeft om nuttig ingezet te kunnen worden. De ambtenaren moesten blijven volhouden dat die restwarmte wel op milieuvriendelijke wijze kan worden benut. Tegen beter weten in. De reden: het toch al wankele maatschappelijk draagvlak voor de datacenters zou anders afbrokkelen.
Bron: Noordhollands Dagblad

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com